اعلانات سایت


Available courses

تربیت بدنی
حسن تقوی

تربیت بدنی

گرفتن فیلم با انجام دو حرکت

1- استپ یا پله برای ارزیابی استقامت قلبی و تنفسی مدت آزمون یک دقیقه

2- حرکت پلاک و ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی مدت  آزمون یک دقیقه

ریاضی دهم
سید محمد بحرینیانسیدحسین حسینی فر

ریاضی دهم

دبیر آقای بحرینیان 

تربیت بدنی

تربیت بدنی

گرفتن فیلم با انجام دو حرکت

1- استپ یا پله برای ارزیابی استقامت قلبی و تنفسی مدت آزمون یک دقیقه

2- حرکت پلاک و ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی مدت  آزمون یک دقیقه


تربیت بدنی
حسن تقوی

تربیت بدنی

گرفتن فیلم با انجام دو حرکت

1- استپ یا پله برای ارزیابی استقامت قلبی و تنفسی مدت آزمون یک دقیقه

2- حرکت پلاک و ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی مدت  آزمون یک دقیقه