اعلانات سایت


Available courses

آمادگی دفاعی
جناب تقویحسن تقویعلیرضا لوافیان

آمادگی دفاعی

ارسال  فیلم یا کلیپ کنفراس درس های 1 تا 12 دفاعی

پژوهش
محسن شریعتی

پژوهش

دبیر آقای شریعتی

تربیت بدنی
حسن تقوی

تربیت بدنی

گرفتن فیلم با انجام دو حرکت

1- استپ یا پله برای ارزیابی استقامت قلبی و تنفسی مدت آزمون یک دقیقه

2- حرکت پلاک و ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی مدت  آزمون یک دقیقه

پژوهش

پژوهش

دبیر آقای شریعتی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

گرفتن فیلم با انجام دو حرکت

1- استپ یا پله برای ارزیابی استقامت قلبی و تنفسی مدت آزمون یک دقیقه

2- حرکت پلاک و ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی مدت  آزمون یک دقیقه


پزوهشی

پزوهشی

معاونت پژوهشی آقای شریعتی

تربیت بدنی
حسن تقوی

تربیت بدنی

گرفتن فیلم با انجام دو حرکت

1- استپ یا پله برای ارزیابی استقامت قلبی و تنفسی مدت آزمون یک دقیقه

2- حرکت پلاک و ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی مدت  آزمون یک دقیقه