این طبقه مخصوص آزمون های میان نوبت و پایان نوبت می باشد.